Shop

ท่อลูกฟูกร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน Eflex

ท่อ ลูกฟูก Eflex มีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่ 30 มม. ถึง 200 มม. ในท่อมีลวดสายนำ (Pilot Wire) สำหรับต่อกับสายเคเบิล เพื่อดึงเคเบิลเข้ามาในท่อลวดสายนำ ทนแรงดึงไม่เกิน 50 กก.

รายละเอียด

ท่อลูกฟูกร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน Eflex

ท่อ ลูกฟูก Eflex มีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่ 30 มม. ถึง 200 มม. ในท่อมีลวดสายนำ (Pilot Wire) สำหรับต่อกับสายเคเบิล เพื่อดึงเคเบิลเข้ามาในท่อลวดสายนำ ทนแรงดึงไม่เกิน 50 กก.