Shop

รายละเอียด

สายไฟฟ้า มาตรฐาน จาก กระทรวง อุตสาหกรรม TIS. 11-2531สายไฟฟ้าควบคุม (Control Cable) สาย ไฟฟ้าแรงดันต่ำตามมาตรฐาน ที่ใช้งานในด้านควบคุมของระบบขนาดแรงดัน 600 V-CVV หรือ 0.6/1 KV-CVV ซึ่งทนอุณหภูมิได้ 70oC และตัวนำเป็นทองแดงคือสายไฟฟ้าชนิด CVV-F นอกจากนี้ยังมีสายไฟฟ้าควบคุมชนิดที่มีแผ่นทองแดงหุ้มกันสัญญาณรบกวน อีกที่มีขนาดแรงดัน 600 V-CVV-S หรือ 0.6/1 KV-CVV-S ซึ่งทนอุณหภูมิได้ 70oC และตัวนำเป็นทองแดงคือสายไฟฟ้าชนิด CVV-S